روزانه به چه مقدار کالری نیاز داریم؟
بدن طی مکانیسمی بنام متابولیسم، قادر به تجزیه مولکول های غذا، آزاد سازی انرژی و سپس ترکیب مجدد آنها طی فرایندی پیچیده جهت استفاده های بعدی است.

به گزارش بهداشت نیوز، در حالت کلی، در هر گرم از مواد درشت مغذی خالص، حاوی کیلوکالری به شرح مقادیر زیر می‌باشد. توجه داشته باشید که ۱ گرم ماده مغذی خالص، مساوی با ۱ گرم غذایی که حاوی آن ماده مغذی می‌باشد، نیست. مثلاً ۱۰۰ گرم گوشت قرمز حاوی ۲۴۳ کالری است:

کربوهیدارت‌ها: ۴ کیلوکالری

چربی‌ها: ۹ کیلوکالری

پروتئین‌ها: ۴ کیلوکالری

مجدد یادآوری می‌گردد که کالری فقط مختص مواد غذایی نبوده و در سایر مواد موجود در طبیعت نیز یافت می‌شود. مثلاً ۱ کیلوگرم ذعال سنگ حاوی حدود ۷۰۰۰ کیلوژول انرژی است.

نیاز کالری بر اساس ویژگی های فردی (با هدف حفظ وزن)
جدول زیر، نیازهای کالری روزانه به تفکیک سن، جنس و میزان فعالیت را ارائه کرده است:

جنسیت سن غیرفعال نیمه‌فعال فعال
کودک ۳-۲ ۱۰۰۰ ۱۴۰۰-۱۰۰۰ ۱۴۰۰-۱۰۰۰
زن ۸-۴

۱۳-۹

۱۸-۱۴

۳۹-۱۹

۵۰-۳۱

+۵۱

۱۴۰۰-۱۲۰۰

۱۶۰۰-۱۴۰۰

۱۸۰۰

۲۰۰۰-۱۸۰۰

۱۸۰۰

۱۶۰۰

۱۶۰۰-۱۴۰۰

۲۰۰۰-۱۶۰۰

۲۰۰۰

۲۲۰۰-۲۰۰۰

۲۰۰۰

۱۸۰۰

۱۸۰۰-۱۴۰۰

۲۲۰۰-۱۸۰۰

۲۴۰۰

۲۴۰۰

۲۲۰۰

۲۲۰۰

مرد ۸-۴

۱۳-۹

۱۸-۱۴

۳۹-۱۹

۵۰-۳۱

+۵۱

۱۴۰۰-۱۲۰۰

۲۰۰۰-۱۶۰۰

۲۴۰۰-۲۰۰۰

۲۶۰۰-۲۴۰۰

۲۴۰۰-۲۲۰۰

۲۲۰۰-۲۰۰۰

۱۶۰۰-۱۴۰۰

۲۲۰۰-۱۸۰۰

۲۶۰۰-۲۲۰۰

۲۸۰۰-۲۶۰۰

۲۶۰۰-۲۴۰۰

۲۴۰۰-۲۲۰۰

۲۰۰۰-۱۶۰۰

۲۶۰۰-۲۰۰۰

۳۲۰۰-۲۸۰۰

۳۰۰۰

۳۰۰۰-۲۸۰۰

۲۸۰۰-۲۴۰۰

گروه غیرفعال- فرد فقط فعالیت بدنی سبُک مرتبط با زندگی معمولی روزانه را انجام می‌دهد.

گروه نیمه‌‌​​فعال- فرد علاوه بر موارد فوق‌‌، فعالیت‌های بدنی دیگری معادل یک پیاده‌روی روزانه ۵/۲ تا ۵ کیلومتری با سرعت ۵ تا ۵/۶ کیلومتر در ساعت را هم انجام می‌دهد.

گروه فعال- شخص فعالیت‌های بدنی روزمره را بعلاوه فعالیتی معادل یک پیاده‌روی روزانه بیش از ۵ کیلومتر با سرعت ۵ تا ۵/۶ کیلومتر در ساعت، انجام می‌دهد.